ศาลปะกำ

ศาลปะกำ


หนังปะกำ หรือ เชือกปะกำ เป็นบ่วงบาศก์ทำด้วยหนังควายที่นำมาตัดเป็นริ้วๆ แล้วตากแห้ง
จากนั้นปั่นเข้ากันเป็น  ๓   เกลียว   มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๑ - ๒ นิ้ว มีความยาวประมาณ
๕๐ - ๘๐  เมตร   จากนั้นจะมีพิธีอัญเชิญผีปะกำ   ซึ่งเป็นวิญญาณบรรพบุรุษและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่
ชาวกวยเคารพบูชาให้เข้ามาสิงสถิตย์ในเชือกบ่วงบาศก์หรือเชือกปะกำนี้
prakam1.jpg (1897 bytes)หนังปะกำถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่ชาวกูยใช้ในการคล้องช้างป่า
โดยชาวกูยจะสร้างศาลหรือหอเก็บเชือกปะกำให้แยกออกจากตัวบ้าน   และทุกครอบครัวจะต้อง
เคารพกราบไหว้เป็นประจำ ห้ามล่วงเกิน ห้ามเหยียบ   ห้ามสตรีที่ไม่ใช่สายโลหิตแต่ต้องหรือ
ขึ้นไปบนหอหรือศาลปะกำ ถ้าละเมิดเรียกว่า "ผิดขะลำ"   หรือ "ผิดครู" หรือ   "ผิดปะกำ"  ถ้า
เป็นเวลาอยู่ที่บ้านอาจทำให้เจ็บไข้ได้ป่วย    ถ้าเป็นระยะออกจับช้างป่า   อาจจะเป็นบ้า  เสียสติ
หรืออาจได้รับอันตรายจากช้างป่า

นอกจากนี้ไม่ว่าจะประกอบกิจการใดๆชาวกูย
มักจะมีการเซ่นบวงสรวงผีปะกำก่อนเสมอ โดย
เซ่นปะกำใหญ่ก่อนแล้วค่อยเซ่นปะกำย่อยอื่นๆ
ตามลำดับ เช่น ก่อนการออกเดินทาง การสู่ขอ
และแต่งงาน
กับสาวที่อยู่ในครอบครัวที่ถือปะกำ
เป็นต้น

การเซ่นปะกำ
(ภาพจาก สูจิบัตร สู่ทศวรรษที่ ๔ งานแสดงช้างจังหวัดสุรินทร์)
san01.jpg (4429 bytes)

ตามปกติหนังปะกำจะเก็บรักษาไว้บนหอหรือศาล ซึ่งมีลักษณะเช่นเดียว
ศาลปู่ตา มีเสา ๔ ต้น   ยกพื้นสูงประมาณ ๒ เมตร   ประกอบด้วยฝาและมุง
หลังคาสังกะสี   มักสร้างไว้ทางด้านหน้าหรือทิศตะวันออกของตัวบ้าน เช่น
เดียวกับการตั้งศาลพระภูมิของคนไทยโดยทั่วไป     นอกจากจะเป็นที่เก็บ
หนังปะกำแล้ว ศาลนี้ยังมีเครื่องเซ่นต่างๆ ตั้งไว้ด้วย และที่ขาดเสียมิได้ก็
คือ "สุรา" ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง.


สารบัญ

ช้างไทย

งานช้าง

ตำนานกูย

กระดานดำออนไลน์


 

Created By:Jakrapong Juajun
775/11 Sukhaphibarn 4 Rd. Sikhoraphum Surin, Thailand. 32110
Homepage: http://www.kradandum.com/

yo.jpg (13579 bytes)